မုိက္ခရုိမန္းနီး အေၾကာင္း

မိုက္ခရိုမန္နီးသည္ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းတြင္ အေသးစားေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကိုသာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ သည့္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သင္၏ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးကၽြမ္းက်င္စြာ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ကို မည္သည့္ အေပါင္ပစၥည္းမွ မလိုအပ္ဘဲ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး ဘ႑ာေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြေလွ်ာက္ထားမႈကို လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ လြယ္ကူေသာ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြအတည္ျပဳမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိုက္ခရိုမန္းနီးသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 • ျမန္ဆန္မႈ

  ျမန္ဆန္မႈသည္ မိုက္ခရိုမန္းနီး၏ ေဆာင္ပုဒျ္ဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြေလွ်ာက္ထားမႈကို သက္
  ေတာင့္သက္သာျဖင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္းအြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေငြ အတည္ျပဳမႈေပၚမူတည္၍ ၂၄နာရီအတြင္း သင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ေခ်းေငြ ထည့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • ရိုးရွင္းမႈ

  အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး တန္းစီိရျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြြ အတည္ျပဳ
  ရန္အတြက္ အခ်ိန္အၾကာၾကီး ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ရန္မလုိေတာ့ပါ။ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြ
  ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို ျဖည့္စြက္ရံု၊ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ၀င္ေငြအေထာက္အထားကို ပို႔
  ေပးရံု ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ရိုးရွင္းေသာ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြ ေလွ်ာက္လြာပုံစံကို ျဖည့္စြက္ ေပးရန္သာလိုအပ္ပါသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္၏ ဖုန္း သို႔မ ဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာမွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သာ လုိပါသည္။

 • ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

  သင္၏ အြန္လိုင္းႀကိဳတင္ယူေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို့ ဦးစား
  ေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သင့္အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နား
  လည္ေစျခင္းျဖင့္ သင္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ပါသည္။

 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေရးေပၚေငြေၾကးလိုအပ္မႈတို႔အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးပါသည္။ ေခ်းယူေငြမဟုတ္ပဲ အြန္လိုင္းမွ ရယူႏိုင္ေသာ ႀကိဳတင္ယူေငြ မ်ားကို ေပးပါသည္။ (လစာမထုတ္မီ အေရးေပၚ ေငြေၾကးလိုအပ္သူမ်ားကို ကူညီေပးပါသည္။)
 • ပ်မ္းမွ်ကာလမွာ ၁၄ ရက္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ၇ ရက္မွ အမ်ားဆံုး ၃၀ ရက္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဥပေဒေအာက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အေပါင္ဆိုင္ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ - လိုင္စင္အမွတ္(၄)၊ ဘိုတစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇။
 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။
 • အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွ ေဖာင္ကိုျဖည့္ေပးရံုျဖင့္ ႀကိဳတင္ယူေငြကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
 • ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈထဲတြင္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ အျခားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ဤေနရာကိုႏွိပ္၍ တစ္ရက္တာ က်သင့္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
 • အြန္လိုင္းႀကိဳသံုးေငြမွာ ကမာၻအႏွံ႕တြင္ ေခတ္စားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻအႏွံ႔လည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ၿပီး ဥေရာပႏွင့္ အာရွတြင္ အဓိက လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။
 • အျခားေသာ အေမရိက၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
• အေမရိကန္ႏိုင္ငံတင္ Zaplo
• အာဂ်င္တီးနားတြင္ Vivus
• မကၠစီကိုတြင္ Vivus
• စပိန္တြင္ Creditocajero
• ဒိုေမနီကန္တြင္ Vivus
• စလိုဗားကီးယားတြင္ Pozickomat
• ပိုလန္တြင္ Pozickoma
• ဘူေဂးရီးယားတြင္ Vivus
• ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ Mycredit
• ဆြီဒင္တြင္ 4spar
• လီသူးနီးယားတြင္ SMS Credit
• စပိန္တြင္ Zaplo
• အာေမးနီးယားတြင္ Good Credit
• ဖိလစ္ပိုင္တြင္ Doctor Cash
• ဗီယက္နမ္တြင္ Doctor Dong
• အင္ဒုိနီးရွားတြင္ Doctor Rupiah